ALGEMENE VOORWAARDEN voor DEELNEMERS
Algemene Voorwaarden   Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-Eem-Flevoland onder dossiernummer 50686739 Niesje
Wolters van Bemmel Evenementenbureau telefoon 0031 (0)630099458 email: info@niesjewolters.nl   website: www.niesjewolters.nl
De overeenkomst tussen Niesje Wolters van Bemmel Evenementenbureau en de exposant komt tot stand met het invullen van het
daartoe bestemde inschrijfformulier, daarmee verklaart de exposant de hierin omschreven algemene voorwaarden te kennen en te
accepteren, de deelnemer is tevens verantwoordelijk voor alle personen die zij of hij meebrengt en/of uitnodigt naar de beurs om te
helpen met op en/of afbouw en/of tijdens de openingsuren aanwezig zijn in de stand, de deelnemer dient vooraf deze personen in te
lichten over de regels. Lees de algemene voorwaarden goed, wanneer iedereen zich collegiaal opstelt en deze regels in acht neemt, is
een vlot en plezierig beursverloop verzekerd. Stands dienen een half uur voor openingstijd gereed te zijn. Bij een aantal beurslocaties is
de ruimte om in de nabijheid van de beurslocatie te parkeren/laden en lossen beperkt, wees collegiaal en zet na het lossen van uw auto
en vrdat u uw tafel gaat inrichten, uw auto elders op een parkeerplaats!

Een bindend inschrijfformulier is het document waarmee de exposant aangeeft te willen deelnemen aan een door Niesje Wolters van
Bemmel VOF (verder te noemen NWvB) georganiseerde beurs en daarin verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met
deze algemene voorwaarden. De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het
gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname. De exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving te zullen
aanvaarden, ook indien de akkoordverklaring is gedaan door een niet tekeningsbevoegde. NWvB behoudt zich het recht voor de
inschrijving op basis van het bindend inschrijfformulier af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor
verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen. De exposant kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving
mondeling zou zijn ingewilligd. De exposant is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.

Data, tijden en beursaccommodatie                                                                                                                                          
1. NWvB stelt de data waarop, en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden
van de beurs en afbraak. 2. NWvB kan de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten
een beurs geen doorgang te doen vinden. 3. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de datum van de
originele overeenkomst van deelname onverkort van kracht, de 10 weken annuleringstermijn komt te vervallen  4. In geen geval kan de
exposant jegens NWvB aanspraak maken op enige vergoeding vangemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals
omschreven in lid 2 van dit artikel.
NWvB is te allen tijde vr aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de exposant
toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. NWvB spant zich er in een zodanig geval voor in de
exposant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden.

Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder
korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven. NWvB heeft het recht te factureren zodra de
overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota. De exposant
is aansprakelijk voor alle aan NWvB verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze
kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven,
blijft de exposant jegens NWvB hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname. Bij niet
tijdige betaling van enig aan NWvB verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de
vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de exposant, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten
worden gesteld op 15% van de hoofdsom. NWvB is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te
brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames. Indien de exposant de deelnamekosten of
enig ander aan NWvB verschuldigd bedrag niet (geheel) vr aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan is NWvB gerechtigd, na
schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de beurs te ontzeggen en/of de
overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de
volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan NWvB verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen
maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot
de beurs en/of de beindiging van de overeenkomst van deelname.

Annulering en ontbinding: De exposant kan zijn inschrijving c.q. deelname voor een beurs annuleren met inachtneming van de
volgende betalingsverplichting:  Annulering tot 10 weken voor aanvang van de beurs: betaling van 50,- exclusief BTW
administratiekosten. Annulering 10 weken voor aanvang van de beurs: 100% van de totale deelnamekosten. Onder aanvang
van de beurs wordt verstaan de eerste opbouwdag van de beurs. Annulering dient schriftelijk te geschieden! In het geval dat NWvB
een ingeschreven beurs verplaatst naar een latere datum, wordt de 10 weken annuleringstermijn niet opnieuw berekend, echter gerekend
vanaf de eerdere, originele datum van de beurs waarvoor is ingeschreven, er is in dat geval geen sprake van een nieuw afgesloten
overeenkomst. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname NWvB gegronde redenen heeft te
vrezen dat deelname aan de beurs door de exposant op enigerlei wijze schade aan de beurs het beursgebouw of overige exposanten zal
kunnen toebrengen, heeft NWvB het recht de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant blijft
alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels NWvB gemaakte overige
kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van NWvB tot het vorderen van kosten, schade en interesten. Annulering of
ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door NWvB van enigerlei gemaakte kosten of geleden
schade aan de exposant. Over annuleringskosten kan niet gecorrespondeerd worden.

Exposantenbadges: Gedurende de inrichtingsperiode, de openingstijden van de beurs en de ontruimingsperiode heeft men op vertoon
van een geldige exposantenbadge toegang tot de beursaccommodatie. Het aantal te verstrekken exposantenbadges kan gerelateerd
worden aan de omvang van de standruimte. Exposant en medewerkers zijn verplicht de exposantenbadge goed zichtbaar te dragen
gedurende de opbouwdag, beursdagen en tijdens de afbouw van de standruimte. De badges ontvangt u van een van onze medewerkers
na  registratie, op het moment van binnenkomen tijdens de opbouwtijden.  De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in
te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door NWvB is
bepaald.
Inrichting en gebruik van de standruimte: Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze
Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door NWvB uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder
uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften. De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen
te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van
de beurs behoren.

Flyers, banners etc. Het is exposanten uitdrukkelijk verboden flyers, folders of  ander promotie/reclamemateriaal te
verspreiden voor derden: ondernemingen en/ of andere beursorganisaties zonder toestemming van NWvB. Promotiemateriaal
of goederen mogen niet bevestigd worden aan eigendommen van de locatieverhuurder zoals: kolommen, wanden, muren, plafonds en
draagspanten, voor toegebrachte schade aan de ruimte van de locatieverhuurder wordt exposant aansprakelijk gesteld.  De goederen van
de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening
en risico. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen. NWvB sluit
iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant. NWvB onthoudt zich van iedere
inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten en prijsverschillen tussen
exposanten. De exposant is niet gerechtigd: a) de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen)
gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven. b) een zodanig gebruik van de standruimte te
maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm  van geluidsoverlast, belemmering van
toe of doorgangen, de gangpaden moeten te allen tijde vrij blijven, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm,
een en ander ter beoordeling van NWvB. c.) in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, waxinelichtjes en
dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door NWvB toegestaan of ter beschikking gesteld. d.) gevaarlijke stoffen en/of goederen,
waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te
slaan in of bij zijn standruimte. e.) buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of
reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen. f.) buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken
of aan te bieden. g.) fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend
aan NWvB is voorbehouden. h.) entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de
standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke. i) in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die,
naar het oordeel van NWvB, schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor
bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het
imago van de beurs schade toe kunnen brengen. j) onder de bezoekers van de beurs een enqute te (doen) houden, tenzij zulks
schriftelijk en expliciet door NWvB is toegestaan.
De exposant is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. De exposant is verplicht
binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren,
met inachtneming van hetgeen hieromtrent door NWvB en de accommodatieverhuurder is bepaald. Eventuele beschadigingen aan
goederen van NWvB en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant. Achtergebleven goederen, waaronder
begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.

Het plaatsen van zelf meegebrachte tafels c.q tafelbladen om uw stand te verdiepen is niet toegestaan mits exposant een
wandplaats heeft of, indien dat niet het geval is, in overleg met NWvB en uw collega exposanten, het mag in gn geval tot
discussie of misverstanden leiden. De verkoopruimte beperkt zich tot de gehuurde tafel(s) en/of vierkante meters. Verplicht: Neem uw
eigen tafelkleed mee, het kleed moet ongeveer 10cm vanaf de vloer hangen, voor n achter de stand! Zorg ervoor dat uw stand er netjes
uitziet, dozen, kratten etc. mogen niet zichtbaar zijn voor het publiek.

Electra: Indien u een stroomaansluiting heeft besteld dient u zelf zorg te dragen voor verlichting, eventuele haspels, stekkerdozen en/of
andere noodzakelijke aansluitingen. Bovendien moeten de kabels met tape op de vloer worden vastgeplakt, verwijder na afloop van de
beurs het plakband van de vloer en laat geen resten achter. De meeste plakbandsoorten laten lijmsporen achter, wij worden daar extra
voor belast met schoonmaakkosten door de verhuurder van de zaal/hal. Dit bedrag zullen wij doorberekenen aan de desbetreffende
deelnemer. U kunt kosteloos tape gebruiken van NWvB (af te halen n terug te brengen bij de informatie stand).Let op, U bent zelf
aansprakelijk voor val en/of struikelpartijen. Gebruik bekabeling met een diameter van 2,2 mm haspels moeten volledig afgerold te
worden. Een stroomaansluiting is tot maximaal 500Watt. Er mogen geen bouwlampen, waterkokers, of andere grote stroomverbruikers
op aangesloten worden. In verband met overlast voor exposanten en bezoekers worden geen honden en kleine kinderen van exposanten
(tot 10 jaar) toegelaten. Neem contact op met NWvB als daar vragen over zijn.

Aan en afvoer goederen: Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren.
Vroegtijdig opruimen van stands: Men mag pas n sluiting van de beurs beginnen met het opruimen van de stands. Het is niet
toegestaan om uw stand voor de sluitingstijden van de beurs te verlaten uit te ruimen of af te breken! Het naleven van dit verbod is ten
eerste uit respect voor uw collega exposanten, NWvB en bezoekers, die het recht hebben om lles te zien tot aan de officile
sluitingstijd, bovendien zal naleving van deze regel de sfeer en de kwaliteit van de beurs ten goede komen. Bij het niet opvolgen van
deze algemene voorwaarde wordt de desbetreffende exposant uitgesloten van deelname aan toekomstige beurzen
georganiseerd door NWvB!  De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve
van zijn deelname aangevoerde goederen. NWvB neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei
wijze aansprakelijk.

Intellectuele eigendomsrechten NWvB is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder
tenminste begrepen de (merk)naam, logo(s) en het beursbeeld. NWvB kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(s) en/of
het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op
de wijze waarop deze door NWvB ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of
afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen. Bij overtreding is de
exposant verplicht op eerste verzoek van NWvB het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken. Catering: Tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel
een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te
verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de
accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend.
Vergunningen en ontheffingen De exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn
beursdeelname eventueel benodigde certificaten, vergunningen en ontheffingen.

Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden NWvB is in het kader van een goed verloop van de beurs
gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven. De exposant is verplicht alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde
voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen. Bij strijdigheid tussen deze
Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door NWvB, de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de
exposant contact op te nemen met NWvB. NWvB zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert. Indien bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij het bindend inschrijfformulier, prevaleren de
voorwaarden bij het inschrijfformulier.

Bescherming van persoonsgegevens: Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten van NWvB dan wel door haar
geselecteerde derden worden gegenereerd ten behoeve van de exposant of gegevens die worden gegenereerd door exposant als gevolg
van gebruik door exposant van deze diensten mogen door NWvB worden gebruikt. Indien deze gegevens persoonsgegevens in de zin van
de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en weer tegen alle aanspraken die jegens n der partijen
mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gesteld bij of
krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de
andere partij. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van bescherming en gebruik van deze
persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake
van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-exposanten van de
exposant. De exposant staat jegens NWvB en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften. Indien de exposant enige bepaling uit deze
Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is NWvB gerechtigd alle maatregelen te
treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot: a) Het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beurs; b) de
standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te
slaan, af te voeren en/of te vernietigen; c) de exposant deelname aan volgende beurzen te ontzeggen; een en ander onverminderd de
verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten. De exposant is
aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die NWvB lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder
het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of overige voorschriften. De exposant
vrijwaart NWvB ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder. De exposant dient zich ter zake van zijn
deelname aan de beurs afdoende te verzekeren. Uw stand inrichting , persoonlijke bezittingen en standhuur zijn niet verzekerd via NWvB
of locatieverhuurder, hiervoor dient u zelf zorg te dragen. NWvB en/of de accomodatieverschaffer zijn niet aansprakelijk voor enigerlei
schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers - gevolgschade, bedrijfsschade en schade door
diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen.
Overmacht situaties: Indien en voor zover NWvB ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen tegenover
de exposant kan voldoen waaronder het annuleren en/of verplaatsen van een evenement, zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat
enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding of restitutie van standgelden kan ontlenen. Onder overmacht wordt onder meer
verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, overlijden van n of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, terroristische
aanslagen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur-besturingssystemen, stremming/staking van (openbaar) vervoer,
overstroming, uitsluitingen, uitbraak besmettelijke ziekten (pandemie), sabotage en in het algemeen alle onvoorziene belemmerende
omstandigheden zowel in binnen en buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van NWvB
verlangd kan worden.
Wijzigingen en geschillen 
NWvB behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. In
gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist NWvB. Alle geschillen die ontstaan tussen NWvB en een exposant
naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan
tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname,
deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.
Niesje Wolters van Bemmel Evenementenbureau telefoon 0031 (0)630099458 email: info@niesjewolters.nl  website:
www.niesjewolters.nl

Wij adviseren altijd aan onze deelnemers een exposanten/beurs verzekering af te sluiten, er zijn verschillende aanbieders waaronder: https://evenementen.klap.com/exposantenverzekering-beursverzekering.php