Wij adviseren altijd aan onze deelnemers een exposanten/beurs verzekering af te sluiten, er zijn verschillende aanbieders waaronder: https://evenementen.klap.com/exposantenverzekering-beursverzekering.php
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden   Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-Eem-Flevoland onder dossiernummer 50686739 Niesje Wolters van Bemmel Evenementenbureau telefoon 0031 (0)630099458 email: info@niesjewolters.nl   website: www.niesjewolters.nl
De overeenkomst tussen Niesje Wolters van Bemmel Evenementenbureau en de exposant komt tot stand met het invullen van het daartoe bestemde inschrijfformulier, daarmee verklaart de exposant de hierin omschreven algemene voorwaarden te kennen en te accepteren, de deelnemer is tevens verantwoordelijk voor alle personen die zij of hij meebrengt en/of uitnodigt naar de beurs om te helpen met op en/of afbouw en/of tijdens de openingsuren aanwezig zijn in de stand, de deelnemer dient vooraf deze personen in te lichten over de regels. Lees de algemene voorwaarden goed, wanneer iedereen zich collegiaal opstelt en deze regels in acht neemt, is een vlot en plezierig beursverloop verzekerd. Stands dienen een half uur voor openingstijd gereed te zijn. Bij een aantal beurslocaties is de ruimte om in de nabijheid van de beurslocatie te parkeren/laden en lossen beperkt, wees collegiaal en zet na het lossen van uw auto en vóórdat u uw tafel gaat inrichten, uw auto elders op een parkeerplaats!
Een bindend inschrijfformulier is het document waarmee de exposant aangeeft te willen deelnemen aan een door Niesje Wolters van Bemmel VOF (verder te noemen NWvB) georganiseerde beurs en daarin verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname. De exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving te zullen aanvaarden, ook indien de akkoordverklaring is gedaan door een niet tekeningsbevoegde. NWvB behoudt zich het recht voor de inschrijving op basis van het bindend inschrijfformulier ook na bevestiging af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen. De exposant kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd. De exposant is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.
Data, tijden en beursaccommodatie   1. NWvB stelt de data waarop, en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van de beurs en afbraak. 2. NWvB kan de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te doen vinden. 3. In geen geval kan de exposant jegens NWvB aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
NWvB is te allen tijde vóór aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. NWvB spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden.

Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven. NWvB heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota. De exposant is aansprakelijk voor alle aan NWvB verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de exposant jegens NWvB hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname. Bij niet tijdige betaling van enig aan NWvB verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de exposant, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. NWvB is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan NWvB verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan is NWvB gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de beurs te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan NWvB verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot de beurs en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.
Annulering en ontbinding: De exposant kan zijn inschrijving c.q. deelname voor een beurs annuleren met inachtneming van de volgende betalingsverplichting:  Annulering tot 10 weken voor aanvang van de beurs: betaling van € 50,- exclusief BTW administratiekosten. Annulering 10 weken voor aanvang van de beurs: 100% van de totale deelnamekosten. Indien een beurs door omstandigheden door NWvB van datum wordt verplaatst, worden de reeds ingeschreven exposanten, na een akkoord, automatisch naar de nieuwe datum verplaatst (zonder een opnieuw een deelnameformulier in te vullen) dat betekent dat de overeenkomst (deelnameformulier) van de originele beursdatum nog steeds bindend is. Indien de exposant akkoord is gegaan met een voortzetting/verplaatsing van een reeds ingeschreven beurs naar de ‘nieuwe’ datum en die vervolgens annuleert, geldt de datum van de originele overeenkomst (deelnameformulier) en niet de nieuwe datum waarop de beurs is verplaatst d.w.z. dat de ‘10 weken voor aanvang van de beurs annuleringsvoorwaarde’ is verlopen en niet geldt voor de ‘nieuwe’ datum van een verplaatste beurs. Onder aanvang van de beurs wordt verstaan de eerste opbouwdag van de beurs. Een annulering dient schriftelijk te geschieden! Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname NWvB gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de beurs door de exposant op enigerlei wijze schade aan de beurs het beursgebouw of overige exposanten zal kunnen toebrengen, heeft NWvB het recht de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels NWvB gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van NWvB tot het vorderen van kosten, schade en interesten. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door NWvB van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant.
Over annuleringskosten kan niet gecorrespondeerd worden.
Exposantenbadges: Gedurende de inrichtingsperiode, de openingstijden van de beurs en de ontruimingsperiode heeft men op vertoon van een geldige exposantenbadge toegang tot de beursaccommodatie. Het aantal te verstrekken exposantenbadges kan gerelateerd worden aan de omvang van de standruimte. Exposant en medewerkers zijn verplicht de exposantenbadge goed zichtbaar te dragen gedurende de opbouwdag, beursdagen en tijdens de afbouw van de standruimte. De badges ontvangt u van een van onze medewerkers na registratie, op het moment van binnenkomst tijdens de opbouwtijden. 
De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door NWvB is bepaald.
Inrichting en gebruik van de standruimte: Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door NWvB uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften. De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van de beurs behoren.
Flyers, banners, folders etc. Het is exposanten uitdrukkelijk verboden flyers, folders of  ander promotie/reclamemateriaal te verspreiden voor derden: ondernemingen en/ of andere beursorganisaties zonder toestemming van NWvB. Promotiemateriaal of goederen mogen niet bevestigd worden aan eigendommen van de locatieverhuurder zoals: kolommen, wanden, muren, plafonds en draagspanten, voor toegebrachte schade aan de ruimte van de locatieverhuurder wordt exposant aansprakelijk gesteld.  De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen. NWvB sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant. NWvB onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten en prijsverschillen tussen exposanten. De exposant is niet gerechtigd: a) de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven. b) een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm  van geluidsoverlast, belemmering van toe of doorgangen, de gangpaden moeten te allen tijde vrij blijven, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van NWvB. c.) in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, waxinelichtjes en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door NWvB toegestaan of ter beschikking gesteld. d.) gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte. e.) buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen. f.) buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden. g.) fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan NWvB is voorbehouden. h.) entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke. i) in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van NWvB, schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen. j) onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden, tenzij zulks schriftelijk en expliciet door NWvB is toegestaan.
De exposant is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door NWvB en de accommodatieverhuurder is bepaald. Eventuele beschadigingen aan goederen van NWvB en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.
Verplicht:
Neem uw eigen tafelkleden mee, het kleed moet ongeveer 10cm vanaf de vloer hangen, voor én achter de stand! Zorg ervoor dat uw stand er netjes uitziet, dozen, kratten etc. mogen niet zichtbaar zijn voor het publiek.
Aan en afvoer goederen: Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren. Vroegtijdig opruimen van stands: Men mag pas ná sluiting van de beurs beginnen met het opruimen van de stands. Het is niet toegestaan om uw stand voor de sluitingstijden van de beurs te verlaten uit te ruimen of af te breken! Het naleven van dit verbod is ten eerste uit respect voor uw collega exposanten, NWvB en bezoekers, die het recht hebben om álles te zien tot aan de officiële sluitingstijd, bovendien zal naleving van deze regel de sfeer en de kwaliteit van de beurs ten goede komen. Bij het niet opvolgen van deze algemene voorwaarde wordt de desbetreffende exposant uitgesloten van deelname aan toekomstige beurzen georganiseerd door NWvB!  De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. NWvB neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

Intellectuele eigendomsrechten NWvB is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beursbeeld. NWvB kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door NWvB ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen. Bij overtreding is de exposant verplicht op eerste verzoek van NWvB het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken. Catering: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend.
Vergunningen en ontheffingen De exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn beursdeelname eventueel benodigde certificaten, vergunningen en ontheffingen.
Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden NWvB is in het kader van een goed verloop van de beurs gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven. De exposant is verplicht alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door NWvB, de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de exposant contact op te nemen met NWvB. NWvB zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert. Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden bij het inschrijfformulier.
Bescherming van persoonsgegevens: Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten van NWvB dan wel door haar geselecteerde derden worden gegenereerd ten behoeve van de exposant of gegevens die worden gegenereerd door exposant als gevolg van gebruik door exposant van deze diensten mogen door NWvB worden gebruikt. Indien deze gegevens persoonsgegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en weer tegen alle aanspraken die jegens één der partijen mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gesteld bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de andere partij. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van bescherming en gebruik van deze persoonsgegevens.
Aansprakelijkheid Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-exposanten van de exposant. De exposant staat jegens NWvB en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften. Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is NWvB gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot: a) Het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beurs; b) de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen; c) de exposant deelname aan volgende beurzen te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten. De exposant is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die NWvB lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of overige voorschriften. De exposant vrijwaart NWvB ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan de beurs afdoende te verzekeren.
Uw stand inrichting, goederen, persoonlijke bezittingen en standhuur zijn niet verzekerd via NWvB of de locatieverhuurder, hiervoor dient u zelf zorg te dragen. NWvB en/of de locatieverhuurder zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers – letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen. NWvB is niet aansprakelijk voor enegerlei schade – letselschade, gevolgschade veroorzaakt door gebruik van het gehuurde meubilair (tafels en stoelen).
Overmacht situaties: Indien en voor zover NWvB ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen naar de exposant kan voldoen en een beurs moet annuleren zal de overeenkomst zijn ontbonden zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding of restitutie van standgelden kan ontlenen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, terroristische aanslagen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur-besturingssystemen, stremming/staking van (openbaar) vervoer, overstroming, uitsluitingen, uitbraak besmettelijke ziekten (pandemie), sabotage en in het algemeen alle onvoorziene belemmerende omstandigheden zowel in binnen en buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van NWvB verlangd kan worden.
Wijzigingen en geschillen 
NWvB behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist NWvB. Alle geschillen die ontstaan tussen NWvB en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.

Niesje Wolters van Bemmel Evenementenbureau telefoon 0031 (0)630099458 email: info@niesjewolters.nl  website:
HYPERLINK "http://www.niesjewolters.nl" www.niesjewolters.nl