To read this privacy statement in your own language, please use the  translation button.

   Um diese Datenschutzerklärung in Ihrer Sprache zu lesen, benutzen Sie bitte den   Übersetzungsbutton.  


Mei 2018: nieuwe privacywetgeving AVG
Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dan gelden binnen de EU dezelfde privacyregels. Met als doel de rechten van Europese burgers te beschermen.

PRIVACY STATEMENT
De nieuwe AVG-wet vraagt dat van ons en we willen u graag laten zien dat we zorgvuldig met uw gegevens omspringen.
Voor het gebruik van bepaalde diensten, zoals het aanvragen van toegangskaarten, deelname aan beurzen/evenementen, wordt u gevraagd gegevens in te vullen. Met dit Privacy statement wil Evenementenbureau Niesje Wolters van Bemmel VOF duidelijkheid verschaffen over wat zij met deze gegevens doet.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?
De gegevens die u aan ons verstrekt worden door Niesje Wolters van Bemmel VOF voor de uitvoering van de door u geselecteerde producten of diensten gebruikt zoals bijvoorbeeld het toesturen van bevestigingen, beursprogramma’s of nieuwsbrieven.

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS EN WAARVOOR?
Niesje Wolters van Bemmel Evenementenbureau respecteert de privacy van deelnemers en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Daarnaast zal de organisatie uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden. Naast de door uzelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld tijdens uw bezoek aan onze evenementen (bijvoorbeeld wanneer u uw onlineticket laat scannen),  uw bezoek aan onze websites (zowel onze algemene website www.niesjewolters.nl als de beurs specifieke websites) of als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina. Wij doen dit om onze evenementen zo veel mogelijk te kunnen afstemmen op de voorkeuren van onze bezoekers en om u te kunnen voorzien van relevante informatie.

FOTO'S EN/OF BEELDMATERIAAL:
Met het inschrijven voor een of meerdere beurzen en/of evenementen vragen wij aan de desbetreffende deelnemer éénmalig expliciet toestemming voor het maken en gebruik van foto- en/of videomateriaal of al dan niet aangeleverd door de deelnemer zelf of reeds in het bezit van de organisatie.
Het beeldmateriaal gebruiken wij voor marketing doeleinden.
De toestemming kan altijd weer ingetrokken worden.
Bezoekers mogen gefilmd en gefotografeerd worden voor marketing doeleinden.

DEELNEMERSLIJSTEN
:
De persoonsgegevens van de  deelnemers aan het evenement worden bewaard en verwerkt voor het maken en het versturen van een bevestiging van deelname, details betreffende op en afbouwtijden, routebeschrijving, instructies en overige deelnamevoorwaarden. toegangscontrole op het evenement zelf, het maken van een badge op naam, opname van naam en/ of bedrijf in de deelnemerslijst.
Evenementenbureau Niesje Wolters van Bemmel heeft vanaf 2016 (op verzoek van een paar deelnemers) voorafgaand op de datum van ‘The Big Event’ een deelnemerslijst en plattegrond gepubliceerd. In verband met de privacy van de deelnemers en naar aanleiding van de nieuwe AVG wet en de boetes die worden opgelegd voor het verspreiden van persoonsgegevens, heeft Evenementenbureau Niesje Wolters van Bemmel besloten om met ingang van 25 mei 2018 geen deelnemerslijsten meer te publiceren en/of te verspreiden.
Voorbeeld/uitleg: We spreken van een persoonsgegeven als een gegeven herleidbaar is tot een persoon. Vaak is informatie eenvoudig gekoppeld aan een naam of aan een uniek nummer, zodat je een persoon direct kunt identificeren. Soms is identificatie weliswaar niet direct, maar wel indirect mogelijk en kom je daar met een eenvoudige zoekopdracht via internet soms toch achter. Valt er écht niet te achterhalen op wie informatie betrekking heeft, dan is sprake van ‘anonimiteit’. Ter illustratie: een bekend misverstand is het ‘anonimiseren’ door informatie (zoals een deelnemerslijst te koppelen aan een lidnummer in plaats van een naam. Dat nummer leidt immers eenvoudig terug naar een achternaam, zodat ook het lidnummer en de daaraan gekoppelde informatie kwalificeren als persoonsgegevens. Dat slechts de organisatie in staat is tot het leggen van die koppeling, maakt daarbij niet uit. De ervaring leert echter dat het vaak lastig is om te voorkomen dat informatie alsnog kan wordt gekoppeld aan een individu. Niet alle deelnemers zijn daarvan gediend en een aantal heeft reeds aangegeven geen prijs te stellen op een vermelding in een deelnemerslijst. Een lijst is, met het ontbreken van een aantal deelnemers onvolledig en niet meer representatief voor het evenement. Bezoekers die nieuwsgierig zijn naar aanwezige deelnemers dienen vanaf mei 2018 zelf contact op te nemen met een bepaald persoon c.q. bedrijf om te vragen of deze wel of niet aanwezig is met een stand. Samenvattend:
Een belangrijke figuur in het privacyrecht is de betrokkene. Dit is de persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Hij of zij is dus degene die door het privacyrecht wordt beschermd. Wij als organisatie respecteren het recht op privacy van onze deelnemers en bezoekers en geven géén contactgegevens aan derden.

RECHT VAN VERZET,  CORRIGEREN OF VERWIJDEREN GEGEVENS OF ANDERE VRAGEN
U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te verwijderen. Als u geen prijs stelt op informatie over onze activiteiten, producten en diensten van Niesje Wolters van Bemmel VOF dan kunt u ons dit laten weten via: Niesje Wolters van Bemmel VOF afdeling Databases, Postbus 14, 8160 AA Epe of een e-mail aan privacy@niesjewolters.nl U kunt u hier ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Niesje Wolters van Bemmel VOF  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

PRIVACYVERKLARING  -  PRIVACYSTATEMENT